האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית אילת
עיריית אילת

בקשה לתו חניה


פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*
פרטי הרכב

*
*
*
*

קבצים מצורפים

נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים

*
*

שליחת בקשה לתו חניה

אני הח"מ מבקש/ת להמציא לי תו חניה לרכב שמספרו מופיע לעיל, ומתחייב/ת להשתמש בו בהתאם להוראות חוק העזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ג 1983. הריני להצהיר בזאת, מבלי לפגוע בהוראות הדין, כי ידוע לי שמסירת פרטים כוזבים בעת הגשת בקשה זו מהווה עבירה על החוק. בחתימתי הנני מתחייב לכך כי כל המסמכים והפרטים שהומצאו אמת הם.

אני מתחייב/ת בזאת:

1. להשתמש בתו החניה, ובזכות החניה שהניתנת לי עבור רכבי שמספר הרישוי שלו מופיע לעיל (להלן: "הרכב"), ועבורו בלבד.

2. להצמיד את תו החניה (להלן: "המדבקה") לשמשת הרכב הקדמית במקום גלוי.

3. לא להעביר את המדבקה לרשותו או לשימושו של אדם אחר, לרבות במעמד מכירת הרכב.

4. במידה ואמכור את הרכב בתקופת הזכאות הניתנת לי מתוקף תו זה, אסיר את המדבקה ואשיב אותה לרשות החניה של עיריית אילת בתוך 48 שעות ממועד המכירה.

5. לשמור על שלמותה ותקינותה של המדבקה.

6. במידה והמדבקה תיגנב/ תושחת, אודיע על כך מיידית למשטרת ישראל ולרשות החניה של עיריית אילת.

אני מצהיר כי במעמד הנפקת תו החניה נמסר לי כי:

1. במידה ואחליף את רכבי מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הזכאות הניתנת לי בזאת, אחזיר את המדבקה לידי רשות החניה, ובתמורה תועבר זכאותי לרכב אחר שיהיה ברשותי, אם יהיה, ככל שיעמוד בתנאים לקבלת תו חניה, כל זאת ללא תשלום נוסף.

2. ייתכן ולרכב נרשמו דו"חות חניה שטרם עודכנו במערכת במועד הנפקת התו, וכי הנפקתו אינה מהווה ויתור ו/או הוכחה שלרכב לא קיימים דו"חות נוספים.

3. אני מאשר קבלת מסרונים הקשורים לקבלת שירות זה.

 

ולראיה באתי על החתום
loading...

טוען נתונים...